bakgrund

Att förebygga nedskräpning är en prioriterad fråga i den nationella avfallsplanen, i Gävle kommuns miljöstrategiska program och i den lokala avfallsplanen för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby.

I samband med revideringen av den lokala avfallsplanen under 2015 föreslog flera av Gästrike återvinnares medlemskommuner (Gävle, Sandviken och Hofors) att det vore lämpligt att Gästrike återvinnare skulle få ansvaret att driva arbetet att förebygga nedskräpning i medlemskommunerna. Efter en dialog så fattade Gästrike återvinnares styrelse beslut om att Gästrike återvinnare kan åta sig att ansvara för projektledningen. Styrgrupp för Miljöstrategiska programmet i Gävle fattade beslut om att finansiera arbetet i en omfattning som täcker kostnad för projektledare, konsultstöd, kommunikativa insatser och försök med behållare i en mindre omfattning på försöksnivå.

förväntningar på projektet

Att identifiera och implementera verksamma metoder och processer för ett kontinuerligt och långsiktigt strategiskt arbete med att förebygga nedskräpning i Gävle kommun.

Arbetet med att minska och förebygga nedskräpning skall vara en del i den ordinarie kommunala verksamheten och inte en tidsbegränsad satsning. För att ge resultat på längre sikt behöver arbetet bedrivas kontinuerligt. Effekterna av tidsbegränsade projekt riskerar att klinga av relativt snabbt efter avslut. Projektets huvudsyfte är alltså att ta fram effektiva metoder som kan integreras i kommunens ordinarie arbete med renhållnings- och nedskräpningsfrågor

beställare

 • Samhällsbyggnad Gävle
 • Gavlegårdarna
 • Gavlefastigheter
 • Centrumsamverkan
 • Utbildning Gävle
 • Kultur och fritid Gävle
 • Gästrike återvinnare

Projektets organisation

Styrgrupp

 • Karl Blad, chef gata park Samhällsbyggnad
 • Stefan Kusbom, Avdelningschef utemiljö Gavlegårdarna
 • Annie Larsson, Fastighetschef, Fastighetsenheten Gavle fastigheter
 • Daniel Swärd, centrumutvecklare
 • Bodil Dürebrandt, utvecklare kommunledningskontoret
 • Ola falk, VD Gavle drift och service 

Projektsponsor.

Michael Wagner, Gästrike återvinnare

Projektledare.

Karolina Pehrsson, Gästrike återvinnare